Shanghai Biennial, 20042004.09.28 - 11.28

  • -+

Curator: Xu Jiang, Sebastián López, Zheng Shengtian, Zhang Qing

Time: 29 September – 28 November 2004

Location: Shanghai Art Museum