Preview Mode
2006. 04.08 - 05.16 Building Code Violations I,2006

April 8 – May 16, 2006

25000 Cultural Transmission Center

Artists: Guo Fengyi, Hu Xiangcheng, Lu Jie, Qiu Zhijie, Wang Gongxin, Xu Zhen, Yang Shaobin, Zhan Wang, Zhao Gang, Zheng Guogu, Zhou Xiaohu. an anonymous artist

长征计划

LONG MARCH PROJECT