Please rotate the screen for a better viewing experience

Building Code Violation

Long March Project : Building Code Violations II

Long March Project : Building Code Violations II

Location: Long March Space, Beijing (formerly known as 25000 Cultural Transmission Center)

Duration: Mar 1 – Apr 4, 2008

Artists: Chen Chieh-jen, Chen Jie, Chen Qiulin, He’an, Hong Hao, Huang Kuan&Wei Xuebing, Huang Kui, Hu Liu, Ingeborg Lüscher, Jiang Zhi, Jin Feng, Soni Kum, Li Chuan, Li Yong, Lisa Norton, Liu Wei, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shao Yi, Shen Xiaomin, Shen Ye, Su Zhongqiu, Tang Maohong, Tang Yi, Wang Yigang, Wei Bingqiang, Xiao Xiong, Xu Zhen, Yang Guangnan, Yang Zhenzhong, Yu Ji, Zhang Ding, Zhang Liaoyuan, Zhang Qing, Zhou Xiaohu, Zhu Yu