The 5th Asia–Pacific Triennial of Contemporary Art (APT5)

Location: Queensland Art Gallery, Brisbane

Duration: Dec. 2, 2006 – May. 5, 2007

 

THE 5TH ASIA–PACIFIC TRIENNIAL OF CONTEMPORARY ART (APT5)

Download press release

Exhibition Site

Liu Jieqiong

Zhou Xiaohu

Mu Chen, Shao Yinong

Li Tianbing

Shen Xiaomin

Hong Hao

Wang Wenhai

Qin Ga

THE 5TH ASIA–PACIFIC TRIENNIAL OF CONTEMPORARY ART (APT5)

Download press release

Exhibition Site

Liu Jieqiong

Zhou Xiaohu

Mu Chen, Shao Yinong

Li Tianbing

Shen Xiaomin

Hong Hao

Wang Wenhai

Qin Ga