The New Long March Space Inaugural Exhibition

Location: Long March Space, Beijing (formerly known as 25000 Cultural Transmission Center)

Duration: Jan 30 – Mar 20, 2005

Artists: Guo Fengyi, Hong Hao, Li Tianbing, Liang Suo, Liu Chengying, Liu Wei, Qin Ga, Shi Qing, Sui Jianguo, Wang Mai, Wang Jinsong, Wang Wei, Wang Wenhai, Xiao Xiong, Yu CongRong+MaLimei, Zhan Wang, Zhou Xiaohu